ffyrdd o faethu

mathau o faethu

mathau o faethu

Cartref. Lle i fyw, lle i ddysgu, a lle i chwerthin. Lle llawn cariad.

Mae gwahanol fathau o ofal maeth ond mae hyn yn gyffredin i bob un ohonyn nhw. Maen nhw’n cynnig cartref, lle diogel lle gall plant dyfu.

Gall maethu olygu aros dros nos, seibiant byr neu rywbeth mwy hirdymor. Mae pob plentyn yn wahanol, ac mae’r gofal maeth sydd ei angen arnyn nhw hefyd yn wahanol. Does dim y fath beth â theulu maeth nodweddiadol.

gofal maeth tymor byr

Adult and young girl dancing around together indoors smiling and having fun

Ym maes maethu, gall tymor byr olygu awr, diwrnod, mis neu flwyddyn!  Mae’n golygu bod y cynlluniau ar gyfer plentyn yn dal i gael eu hystyried.

Adult with teenage boy in kitchen making food together

Fel gofalwr maeth tymor byr, rydych yn gweithio gyda ni ar y daith tuag at sicrhau’r ‘tymor hir’ (sydd weithiau’n cael ei alw’n sefydlogrwydd).  Mae hyn yn golygu bod yno bob amser i helpu plentyn pan fydd eich angen chi arno, a’i helpu i symud ymlaen hefyd; at ei deulu, at deulu maeth arall neu i gael ei fabwysiadu.

Adult helping boy learn to ride a bicycle

Dydy seibiant byr ddim yn golygu effaith fach. Gall arwain at rywbeth gwych – y cam diogel cyntaf ar daith sy’n newydd i bob plentyn yn ein gofal, a phob gofalwr maeth hefyd.

gofal maeth tymor hir

Mae maethu tymor byr a thymor hir yn cwmpasu pob math o ofal maeth, gan gynnwys rhai mathau mwy arbenigol, y mae angen math penodol o gymeradwyaeth ar eu cyfer. Gallai’r rhain gynnwys…

Family of two adults and two children together on coastline

Mae gofal maeth tymor hir yn cynrychioli cartref newydd gyda theulu newydd i’r plant hynny nad ydyn nhw’n gallu byw gartref.

Adult helping young boy with homework sitting at table

Mae gofal maeth tymor hir yn golygu paru ystyrlon, gan gysylltu’r plentyn maeth iawn â’r gofalwr iawn am gyhyd ag y bydd eich angen chi arno. Mae’n ymwneud â darparu amgylchedd diogel a lle diogel, a chynnig sefydlogrwydd.  I blentyn, mae’n golygu teulu maeth sefydlog am oes.

mathau arbenigol o ofal maeth

Adult with two young children sitting at top of cliffs looking over coastal bay

seibiant byr

Weithiau mae angen seibiant ar bob un ohonom ni. Dyna yw nod seibiant byr – lle mae plant yn cael rhywfaint o seibiant oddi wrth eu teulu.

Gall seibiant byr (sydd weithiau’n cael ei alw’n ‘ofal cymorth’) olygu derbyn plentyn dros nos, yn ystod y dydd neu ar benwythnosau. Mae’r rhain yn cael eu cynllunio ymlaen llaw a gallan nhw fod yn rheolaidd hefyd. Mae’n ymwneud â chynnig profiadau a chyfleoedd newydd. Mae’n golygu dod at eich gilydd i wneud gwahaniaeth – dod yn rhan o deulu estynedig i deulu’r plentyn a gweithio gyda nhw i ysgrifennu’r bennod nesaf.

Adult and young girl holding hands

rhiant a phlentyn

Gyda lleoliadau i rieni a phlant, rydych chi’n rhannu eich profiad magu plant eich hun gyda rhywun sydd wir angen y gefnogaeth honno. Rydych chi’n meithrin y genhedlaeth nesaf fel eu bod yn gallu gwneud yr un peth. Mae’n ymwneud â helpu rhieni i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnyn nhw, yn bersonol ac ar gyfer eu plentyn.

Support session meeting with two adults and young boy with support staff member

gofal therapiwtig

Mae angen math gwahanol o ofal weithiau ar blant sydd ag anghenion mwy cymhleth, a dyna lle mae lleoliadau therapiwtig yn bwysig. Mae gofalwyr therapiwtig a’u plant yn cael lefel ychwanegol o gefnogaeth.

dod o hyd i’ch tîm maethu cymru lleol

Fel y rhwydwaith cenedlaethol o wasanaethau maethu Awdurdodau Lleol ledled Cymru, rydyn ni wrth eich ymyl ble bynnag rydych chi. Rhowch eich cod post, eich tref neu’ch dinas i ddod o hyd i’ch tîm gofal maeth lleol.

Please enter a postcode Sorry, we were unable to find a local authority near that postcode.