cyflwyno maethu cymru:

awdurdodau lleol yn dod at ei gilydd i hybu'r nifer o ofalwyr maeth yng nghymru

Mae gwasanaethau maethu awdurdodau lleol yng Nghymru wedi dod ynghyd heddiw i ddod yn ‘Maethu Cymru’, wrth i’n timau ledled y wlad gyfuno eu hymdrechion ac arbenigedd i gynyddu nifer ac amrywiaeth gofalwyr maeth awdurdodau lleol yn sylweddol.

Word search Welsh

Er bod dros draean (39%) o oedolion Cymru yn honni eu bod wedi ystyried dod yn ofalwr maeth, mae yna dal angen recriwtio tua 550 o ofalwyr a theuluoedd maeth newydd ledled Cymru bob blwyddyn. Mae hyn i gadw i fyny gyda’r nifer o blant sydd angen gofal a chefnogaeth, ac i ddod o hyd i ofalwyr newydd i ddisodli’r rhai sy’n ymddeol neu sy’n gallu darparu cartref parhaol i blant. 

Fostering infographics Welsh

dod at ei gilydd

Mae ein rhwydwaith cenedlaethol newydd, ‘Maethu Cymru’, yn dwyn ynghyd y 22 o dimau maethu nid-er-elw mewn awdurdodau lleol ledled Cymru. Gyda degawdau o brofiad, maent yn gweithio gyda’i gilydd ac yn rhannu gwybodaeth ac arbenigedd i gael effaith genedlaethol sylweddol ar ddyfodol pobl ifanc.

Yn lansio Maethu Cymru, dywedodd Julie Morgan MS, Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol: “Mae’n ffantastig i fod yn lansio Maethu Cymru. Rwy’n gwybod o wrando ar ofalwyr maeth pa mor werthfawr y gall faethu fod. Bydd y fenter newydd hon o fudd i blant sy’n derbyn gofal a chaniatáu timau maethu a recriwtio mewn awdurdodau lleol ledled Cymru i feddwl yn fwy, gan greu effaith genedlaethol heb golli mantais eu harbenigedd lleol penodol.”

“Mae’r llywodraeth hon wedi ymrwymo i leihau’r nifer o blant mewn gofal, gan roi gwell canlyniadau i blant sydd wedi profi gofal ac, yn bwysig, cael gwared ar yr elfen elw mewn perthynas â phlant mewn gofal. Mae Maethu Cymru yn rhan o’r broses o gyflawni’r addewid hwn a bydd yn creu mwy o gyfle i blant aros yn eu cymuned ac yn diwallu anghenion esblygiadol plant maeth a’r bobl sy’n eu maethu.”

Cyflwyno Maethu Cymru

Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol

what is local fostering infographics welsh

Pam nawr?

Ledled Cymru, mae pob plentyn y mae angen gofalwr maeth arno yng ngofal ei awdurdod lleol, felly bydd ffurfio perthnasau yn barhaus o fewn eu cymunedau lleol yn ein helpu i alluogi plant i aros yn eu hardal leol pan dyna’r peth iawn ar eu cyfer. 

Mae timau awdurdodau lleol eisoes yn rhannu gwybodaeth drwy gyswllt rheolaidd, ond mae ychydig dros chwarter (26%) o oedolion yng Nghymru yn camgymryd nad yw gwasanaethau maethu a ddarperir gan gynghorau yn debygol o fod wedi’u cysylltu’n dda â’i gilydd ledled y wlad. Mae’r penderfyniad i uno’r 22 o wasanaethau maethu mewn awdurdodau lleol o dan yr enw Maethu Cymru felly yn ceisio sicrhau a gwneud chwarae teg i’r gwaith Cymru gyfan sy’n cael ei gynnal.

Closeup of young boys legs playing hopscotch

Dywedodd Tanya Evans, aelod o Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru sy’n Bennaeth Gwasanaethau Plant,

“Mae dod yn ofalwr maeth yn benderfyniad i helpu i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau plant. Mae yna gannoedd o blant ledled Cymru ar hyn o bryd sydd â hawl i ffynnu ac mae arnynt angen rhywun yn eu cymuned i’w cefnogi a chredu ynddynt. 

“Mae chwalu’r mythau ynghylch gofal maeth yn dasg allweddol. Er enghraifft, nid oes yr un dau blentyn yr un fath ac nid yw’r gofal maeth sydd ei angen arnynt chwaith. Nid oes teulu maeth ‘nodweddiadol’. 

“P’un a ydych yn berchen ar eich cartref eich hun neu’n rhentu, p’un a ydych wedi priodi neu’n sengl. Beth bynnag fo’ch rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, ethnigrwydd neu ffydd, mae yna bobl ifanc yn eich cymuned sydd angen rhywun i’w cefnogi. 

Adult and teenager embracing by sea with backs to us

Dywedodd Tanya Evans, aelod o Gymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru sy’n Bennaeth Gwasanaethau Plant,

“Bydd cynyddu nifer ac amrywiaeth y gofalwyr maeth sy’n cael eu recriwtio’n uniongyrchol i awdurdodau lleol yn sylweddol yn ein galluogi i gael mwy o ddewis wrth baru plentyn, ac mae dod o hyd i’r teulu maeth iawn ar gyfer pob plentyn yn allweddol i’n nod terfynol o adeiladu dyfodol gwell ar gyfer plant yn ein gofal. 

“Yn y mwyafrif o achosion, mae dod o hyd i leoliadau ar gyfer plant sy’n eu cadw yn eu hardal leol o fudd mawr. Mae’n eu cadw mewn cysylltiad â’u ffrindiau, eu hysgol a’u synnwyr o hunaniaeth. Mae’n adeiladu hyder ac yn lleihau straen. Mae gweithio gyda Maethu Cymru yn golygu cynnig y cartref lleol iawn i blentyn sydd angen y cyfle hwnnw a chael y cymorth a hyfforddiant arbenigol lleol sydd eu hangen i roi’r sgiliau i ofalwyr maeth ar gyfer y daith o’u blaenau.”

“Yr oll sydd ei angen arnom yw mwy o bobl fel chi i agor eu drysau a’u croesawu nhw i mewn.”

dathlu'r lansiad

Er mwyn dathlu lansiad Maethu Cymru, mae gofalwyr a staff o bob rhan o gymuned maethu yr awdurdodau lleol – yn ogystal ag un neu ddau westai pwysig iawn – wedi dod at ei gilydd i ddathlu'r gofalwyr niferus sy'n agor eu cartrefi i blant maeth bob blwyddyn. Sut? Gyda'r perfformiad arbennig iawn hwn o gân Madness 'Our House': 

*Mae’r holl ffigurau, oni bai y nodir fel arall, gan YouGov Plc. Cyfanswm maint y sampl oedd 1,001 o oedolion. Cynhaliwyd gwaith maes rhwng 1 a 6 Gorffennaf 2021. Cynhaliwyd yr arolwg ar-lein. Mae’r ffigurau wedi cael eu pwysoli ac yn cynrychioli holl oedolion Cymru (18+ oed).